Samostojni podjetniki – kaj vam prinaša novi Antikorona zakon, ki je bil v petek sprejet v Državnem zboru

Samostojni podjetniki – kaj vam prinaša novi Antikorona zakon, ki je bil v petek sprejet v Državnem zboru

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev  epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)- (v nadaljevanju Antikorona zakon) je bil v petek, 3.aprila 2020, sprejet na izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije. Zakon bo stopil v veljavo z objavo v Uradnem listu RS.

Antikorona zakon omogoča tudi pomoč samostojnim podjetnikom in zasebnikom ( ki delujejo najmanj od 13.3.2020 dalje) v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitvi prispevkov za socialno varnost:

  • za marec 350 € neto,
  • za april 700 € neto,
  • za maj 700 € neto.

Temeljni dohodek bo izplačan v enkratnem znesku  (25. aprila, 10. maja oz. 10. junija 2020).

Pogoj: preko eDavkov boste morali podati izjavo (za katero bo FURS imel obrazec že pripravljen). V njej  boste izjavili, da zaradi COVID-19 ne morete opravljati dejavnosti oziroma jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu.
Bistveno zmanjšan obseg dejavnosti je v Antikorona zakonu definiran kot  vsaj 25- odstotno zmanjšanje prihodkov v marcu 2020 glede na februar 2020 ali vsaj 50-odstotno zmanjšanje prihodkov v aprilu ali maju glede na februar.

Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli  več kot 20- odstotne rasti prihodkov glede na isto  obdobje leta 2019.

Če  ta pogoj iz prejšnjega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo izpolnjen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno pomoč.

Do kdaj morate dati izjavo? Najkasneje do 31.5.2020. Če pa želite dobiti dohodek vsak mesec, morate oddati izjavo  do 18.4.2020 za marec, do 19. aprila 2020 za april in do 31.5.2020 za maj.

Zavedati pa se morate, da je ta izjava  informacija javnega značaja in bo objavljena na straneh FURS.

Kdo ni upravičen do tega » mesečnega temeljnega dohodka«?

Niso upravičeni tisti, ki bodo na dan uveljavitve tega zakona imeli neporavnane zapadle davčne obveznosti.

Niso upravičeni popoldanski s.p.

V kolikor izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, ste upravičeni tudi do  oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost, prispevek za ZPIZ in prispevek za zdravstveno varnost vam bo plačala država. Pravočasno boste morali izpolniti izjavo preko e-davkov.

  • za oprostitev prispevkov za marec do konca aprila 2020, izjavo podati do 18.4; izplačilo 24.4.
  • za oprostitev prispevkov za april do konca aprila 2020, izjavo podati do 19.4.; izplačilo 10.5.
  • za oprostitev prispevkov za maj do konca maja 2020; izplačilo 10.6.

Še vedno pa ste dolžni oddati obrazec Obračun prispevkov za socialno varnost za vsak mesec posebej.

V skladu s 6. členom Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (v nadaljevanju ZIUJP) se zavarovalna osnova za podjetnika oz. zasebnika za leto 2020  na novo določi na podlagi zadnjega obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen finančni upravi, vendar najpozneje za mesec junij 2020.

Akontacije davka iz dejavnosti ne bo treba plačati v aprilu (če bo zakon pravočasno sprejet in bo veljal pred 10.4.), maju in juniju 2020. Vendar se je potrebno zavedati, da to ni odpis ali oprostitev davka, to je le odlog plačila akontacije – obveznost za davek za leto 2020 se bo ugotovila v začetku leta 2021 in bo treba davek plačati v letu 2021, če bo seveda davčna osnova za leto 2020.

Če bo finančni urad naknadno ugotovil, da ste dali neresnične informacije, boste morali oproščene prispevke vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.

Za kršitelje so v zakonu predvidene globe od 450 do 1.200 €.

Za prekrške iz tega zakona  se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe.

Lep pozdrav!
Simona Novak, davčna svetovalka ZDDS


Ne izdelujemo vzmetnic, pa vendar zagotavljamo mirno spanje.

Pokličite nas:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Scroll to Top