Pomoč za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2

Pomoč za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2

O povračilu države za hitre teste določa 106. člen PKP#7 ( Zakon o interv. Ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije – ZIUPOPDVE, UL 203/2020.

Vloga bo objavljena na eDavkih, zakon je stopil  v veljavo praktično šele s 4.1.2021, tako da bo na obrazce verjetno treba še malo počakati.

Rok za oddajo obrazca bo 31.1.2021.

06. člen

(pomoč za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2)

(1) Upravičenec do pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: hitri test) je pravna ali fizična oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).

(2) Upravičenec je upravičen do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge.

(3) Kot zaposleni iz prejšnjega odstavka šteje tudi samozaposleni, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba, in je na dan oddaje vloge v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

(4) Do pomoči za izvedbo hitrih testov ni upravičena oseba, ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti ali druge denarne davčne obveznosti v višini, večji od 5.000 eurov.

(5) Upravičenec je odgovoren za namensko porabo sredstev, prejetih na podlagi tega člena, ki jih lahko nameni izključno za izvedbo hitrih testov, s katerimi se bo izvedlo testiranje zaposlenih.

(6) Hitre teste lahko izvedejo izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri čemer odvzem brisa opravlja le zdravstveni delavec oziroma druga oseba, ki dela pri tem izvajalcu s pridobljenimi kompetencami za odvzem brisa.

Pazite nase in ostanite zdravi.

Lep pozdrav!
Simona Novak, davčna svetovalka ZDDS

Ne izdelujemo vzmetnic, pa vendar zagotavljamo mirno spanje.

Pokličite nas:

Scroll to Top

NOVO!!!

Vas zanimajo davčni nasveti?

Obiščite našo novo spletno trgovino z nasveti!