RAČUNOVODSTVO

Za samostojne podjetnike, gospodarske družbe, zavode in društva vodimo poslovne knjige in izdelujemo računovodske izkaze in davčne obračune.

Vodenje poslovnih knjig

Našim strankam redno opravljamo naslednja finančno računovodska opravila:

 • Vodenje glavne knjige
 • Vodenje saldakontov kupcev
 • Vodenje saldakontov dobaviteljev
 • Vodenje knjige prejetih in izdanih računov
 • Mesečni obračun davka na dodano vrednost
 • Evidentiranje poslovnih dogodkov v blagajniškem poslovanju
 • Vodenje osnovnih sredstev
 • Mesečna ocena poslovnega rezultata
 • Knjiženje razlik pri popisu sredstev in dolgov in obračun davkov.

Za poslovodstvo pripravimo mesečna poročila o uspešnosti poslovanja in po potrebi tudi druga poročila in analize.

Pripravimo vam tudi:

 • Poročila za poslovne banke
 • Poročila za Banko Slovenije
 • Izdelamo statistična poročila
 • Izdelamo zaključni račun ter ostala zakonsko predpisana poročila

Obračun plač in drugih dohodkov

Imate lastno računovodsko službo, ki jo želite razbremeniti? Nudimo vam strokovno in pravočasno pripravljene obračune:

 • Dohodkov po pogodbah o poslovodenju
 • Plač, regresa za letni dopust, jubilejne nagrade
 • Podjemnih pogodb
 • Avtorskih honorarjev
 • Odpravnin
 • Drugih dohodkov fizičnim osebam
 • Pripravo refundacijskih zahtevkov

Pri tem zagotavljamo ustrezna poročila za zaposlene, Finančno upravo in AJPES.

Uredimo vam lahko tudi:

 • Prijave, odjave delavcev in vse potrebne kadrovske evidence o zaposlenih
 • Izdelavo pogodbe o zaposlitvi

Izdelava poročil

Pripravimo vam lahko sledeča poročila:

1) Za potrebe Banke Slovenije

 • Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov (KDR)
 • Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti (BST)
 • Poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti (SN-T, SN)
 • Poročanje podatkov za namene statistike finančnih računov (SFR)

2) Za poročanje Statističnemu uradu Republike Slovenije:

 • E-STAT – poročanje za statistične namene
 • Intrastat – statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije
 • AJPES

3) Za ajpes poročamo:

statistike

 • Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M)
 • Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL - ČPPS)
 • Raziskovanje o izplačanih dividendah (NR/DIVID)
 • Raziskovanje o kadrovskih štipendijah (ŠOL-ŠTIP)
 • Raziskovanje o stroških dela in o strukturi delovnega časa (ZAP-RSD in ZAP-SDČ)
 • Raziskovanje o strukturi plače (ZAP-SP/4L)
 • Raziskovanje o strukturi vmesne potrošnje in prihodkov (NR-IOT)
 • Raziskovanje o poslovnih storitvah (SSP-PS/L)

Letna in druga poročila:

 • Za družbe in zadruge
 • Za podjetnike
 • Za društva
 • Za nepridobitne organizacije in druge

4) Za Finančno upravo Republike Slovenije:

 • Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti
 • Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 • DDV obračun
 • RPO
 • Napoved za dohodnino
incommerce doo - storitev Računovodstvo

Ne izdelujemo vzmetnic, pa vendar zagotavljamo mirno spanje.

Pokličite nas:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Scroll to Top